Национален парк "Рила" 

 

ЕКОПЪТЕКА НА БАЛКАНСКАТА ДИВА КОЗА БЕ ОТКРИТА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”

 

На 07.11.2008 г. (петък) в с. Горно Драглище, община Разлог официално бе открита екопътека „Балканската дива коза – символ на Национален парк “Рила”. На откриването участниците имаха възможност да се запознаят с екопътеката, да видят плакати с деветте табели по маршрута и снимки от местностите по пътеката, както и сградата, в която ще се помещава Детския природозащитен център за дивата коза. Най-нетърпеливите се разходиха до началото на пътеката над с. Добърско. Първото специализирано посещение с водачи в Национален парк „Рила” по пътеката за балканската дива коза се проведе в събота - 08.11.2008 г.

Екопътеката на балканската дива коза започва от с. Добърско (1070 м.н.в.) и стига високо в безлесната зона до местността Статевото гюбре (2025 м.н.в.). Тя следва маршрута към хижа Македония като преминава през хижа Добърско (1 750 м.н.в.). Трудността й е от малка до средна. Времетраенето е общо 3,5 часа. По трасето има 9 табели и 5 места за отдих, три от тях с възможност за пикник. При хижа Добърско има заслон – класна стая на открито с интересни експонати. Тези, които се изкачат до местността Германица, при добро време и повече късмет, може да видят диви кози на скалите под Куков връх, Малък Мечи връх, Герман или Езерник. Специализираната екопътека е създадена по Проект “Опазване на Балканската дива коза – символ на Национален парк “Рила”, чрез развитие на екотуризъм и популяризиране сред посетителите на Парка”, финансирана от Националния Доверителен Еко-Фонд и Фондация PAN Parks. Проектът се изпълнява на територията на община Разлог от Дирекция „Национален парк Рила” и Фондация „Информация и природозащита”.

 

За повече информация можете да се обърнете към Стефан Кирилов на тел.:  07....

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”

Благоевград 2700, ул. „Бистрица” 12 В, кв. „Вароша”, тел.:  07..., факс: 073/881023

e-mail:office@rilanationalpark.org,web-site:www.rilanationalpark.org

 НАКРАТКО ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА”

„Рила” е най-големият национален парк в България и един от най-големите европейски паркове с площ от 81046 ха. Обявен е на 24 февруари 1992 година с цел да се запазят комплекси от саморегулиращи се екосистеми, местообитания на редки, ендемични и защитени видове и съобщества, както и обекти от неживата природа, имащи световно значение за науката и културата.

Паркът обхваща безлесната зона по билото на планината и прилежащия пояс от вековни, естествени и добре запазени иглолистни и иглолистно-широколистни гори. Релефът в парка има подчертан алпийски характер. В центъра му се издига Балканският първенец – връх Мусала (2925 м). В наследство от ледниковия период са останали над сто и двадесетте езера, разположени на групи във високопланинските части на речните басейни. От езерата най-дълбокото е Окото (37,5 м), а най-високо разположено е Леденото езеро (2709 м). От парка водят началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места и голяма част от притоците на река Струма. Характерният алпийски релеф със своите причудливите форми, красивите пейзажи и синеещите се сред зелените ливади и скалните сипеи ледникови езера превръщат парка в притегателен център за много природолюбители.

В парка има четири резервата („Парангалица”,„Централен рилски резерват”, „Ибър” и „Скакавица”), съответстващи на Първа категория защитена територия по Международния съюз за опазване на природата и представляват образци на запазени от човешкото влияние естествени екосистеми. Всички резервати и парка са включени в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати”. Резерват „Парангалица” е включен в Световната мрежа на биосферните резервати по програмата Човек и биосфера” на ЮНЕСКО, а „Централен рилски резерват” е най-големият по площ в България.

Национален парк “Рила” с обширната си територия и разнообразието от природни местообитания съхранява голям брой уникални растителни и животински видове, които фигурират в Световната червена книга, Европейският списък на редките, застрашени и ендемични видове, Червената книга на България, приложенията на Закона за биологичното разнообразие и международните конвенции, по които България е страна. Естествените и вековни гори от смърч, ела и ендемичната бяла мура са едни от най-представителните в Европа. В парка се опазват най-значимите клекови екосистеми в българските планини.

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” И PANPARKS

Национален парк „Рила” е един от десетте сертифицирани ПАН Паркове (PAN Parks). Той е част от мрежата добре съхранени европейски защитени територии, простиращи се от Арктика до Средиземноморието. В PAN Parks са включени уникални територии с най-доброто от европейската дива природа. Мрежата съчетава опазването на природата и развитието на устойчив туризъм, спомага за осигуряване по-добро бъдеще за европейските защитени територии.

Развитието на региона на Национален парк „Рила” като дестинация за устойчив туризъм се осъществява Местна „ПАН Паркс група”. Тя е официален съвет, в който участват Дирекцията на „Национален парк Рила”, местните власти и държавни институции, предприемачи в сферата на екотуризма и туристическия бизнес, неправителствени организации.

Местната ПАН Паркс група изпълнява залегналите в Стратегията за развитие на устойчив туризъм в района на Национален парк „Рила” (2008 – 2013 г.) програми и проекти.

Сертифицират се Местни Бизнес партньори в сферата на туризма от региона на парка по три вида стандарти за туристически услуги – настаняване и хранене, турове и атракции и организации и институции.

На 11 октомври 2007 година Национален парк „Рила” и първите шест бизнес-партньори от региона на парка получиха сертификати от Фондация PAN Parks.

Паркът и сертифицираните бизнеспартньори (четири обекта за настаняване и хранене в гр. Самоков, с. Бели Искър, с. Говедарци и с. Горно Драглище, конна база над с. Бачево и туристически информационен център в гр. Белица) са удостоени с правото да използва търговската марка на организацията.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА”

Естествените вековни гори, неповторимия алпийски пейзаж и кристално чистите езера в Национален парк „Рила” привлича голям брой посетители от страната и чужбина и дават възможност за пълноценно докосване до дивата природа.

Впечатляващата природа на парка може да бъде опозната благодарение на мрежата от маркирани пътеки, много от тях минаващи над 2000 м надморска височина. Те включват и два основни европейски туристически маршрута – Е4 и Е8, пресичащи парка от северозапад на юг и от север на югоизток.

Дирекция „Национален парк „Рила” работи за значителното подобряване на туристическата инфраструктура. В близките населени места и курортни комплекси са поставени табели, указващи разстоянието и мястото на най-близкия главен вход на парка. Оформени са входно-изходните пунктове на парка, съобразени с туристопотока. От поставените информационни табла, посетителят научава за разположението на националния парк и мястото, на което се намира входния пункт, за ценностите, които съхранява парка, за зоните и правилата за поведение, които трябва да спазваме.

Създадените кътове за отдих, оборудвани с паркова архитектурна мебел дават възможност за приятни краткотрайни почивки.

Парковата дирекция в партньорство с местните общности създават специализирани маршрути за посетителите.

Любителите на растенията могат да посетят първия специализирания ботанически маршрут в страната „Приятели на растенията”. Маршрутът започва от м. „Яворова поляна” по долината на Урдина река до водопада под Урдин циркус и дава възможност посетителите да се запознаят с основни дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнат в скалните пукнатини край потоците в сянката на смърчовата и бяломуровата гора. Този маршрут е представителен за флората на парка и планината.

Любителите на рилската природа могат да посетят екопътека „Бели Искър”, разположена по долината на река „Бели Искър”. Тя представлява Рила в микромащаб и е „представителна извадка за планината”. Екопътеката дава възможност да се видят интересни каменни и скални образувания, бистрите и пенливи води на реката, вековни гори и богато биологично разнообразие. Маршрутът е лесно достъпен и не изисква специална подготовка за преход в планината.

Любителите на защитени растения и животни могат да посетят двата специализирани интерпретативни маршрута „Пътека на рилската иглика” и „Пътека на глухаря”. Екопътеките започват от входа на парка в местността „Титевица”, над с. Добърско. Те дават възможност по атрактивен начин посетителите да се запознаят с биологията и екологията на тези два защитени вида, останали до нас от ледниковия период.

Предстои изграждането и на други маршрути: Ботанически маршрут „Приятели на растенията” от хижа „Скакавица” до скалните стени край водопад „Скакавица” и специализиран маршрут за конен и велотуризъм от яз. „Белмекен” до летовище „Бодрост”.

В планинското селище „Паничище” функционира Посетителски център за Национален парк „Рила”, където се провеждат интерпретативни природозащитни и образователни програми. Предоставя се информация за парка на посетителите.

В населените места около Национален парк „Рила” се инициират редица проекти за развитие на екотуризъм, които водят до икономическото развитие на малките селища и опазването на защитената територия.

  07.02.2008 г.Благоевград

Изготвил: Стефан Кирилов - експерт «Интерпретативни и образователни програми» при Дирекция «НП Рила»

Този материал е публикуван в 3 брой на списание "Туризъм и бизнес"