ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ град Кърджали 

Регионален исторически музей—Кърджали е настанен в уникална сграда—архитектурен паметник на културата , построен в началото на 20-те години на ХХ в. Своеобразната архитектура на сградата на музея и нейните експозиционни зали разположени на три етажа с обща площ - 1300 кв.м., са подредени с много вещина, любов и професионализъм. Изложените културни ценности, събирани в продължение на близо половин столетие са плод на системна, последователна и продължителна изследователска и събирателна работа на музейните специалисти. Посланията от миналото, разказват за отминали човешки цивилизации, за постиженията на творческия народен гений и ни правят горди, че и ние имаме принос и сме "дали нещо на света"!
 
Отдел "Археология"
На първия етаж на 600 кв.м. експозиционна площ в 9 зали е представен отдел "Археология" от неолита (новокаменната епоха) до късното българско средновековие. Невероятен интерес за музейната публика представляват колекциите от оръдия на труда, праисторическата идолна пластика, предмети на бита, тракийските оброчни плочки и бронзовата пластика, монетите, "сграфито" керамиката, средновековните накити и църковната утвар. Възстановките на жилище-работилница от енеолитната епоха,тракийска гробница и стенобойна машина представляват атрактивна възможност, особено за по-младата публика да добие по- пълна и по – вярна представа за живота на хората през тези времена .
 
 
Отдел "Етнография"
На третия етаж на площ от 600 кв.м. в 9 зали се намира отдел "Етнография". Представени са основните поминъци на населението, типовете традиционно народно облекло, с пъстрите багри на шевици и тъкани, на украсите, които носят истинска естическа наслада и показват исконния стрмеж на източно-родопчанката към красота, накити, изработени с много вкус и умение, дърворезбена украса. Възстановките на мандра, на въглищарска, папукчийска и абаджийска работилници, на интериора на жилище и с експозиционното представяне на сватбата, както и различни календарни обичаи, характерни за района дават на публиката ясни представи за бита и културата на населението от Източните Родопи от края на XIX в. до 50-те години на ХХ в.
 
Отдел "Природа"
На втория етаж на 300 кв.м. експозиционна площ в 4 зали, са разположени образци от природата на Източните Родопи. Живата природа е представена чрез хербаризирани редки, защитени и лечебни растителни видове, както и фотоси показващи акцентите върху консервационно значимите видове от фауната на Източните Родопи. Геологичната част от експозицията съдържа колекции на рудни и нерудни суровини, полускъпоценни минерали като аметист, карнеол, опал, планински кристал, морион, гранати, обсидиан. Вкаменелостите на миди, охлюви, морски таралежи, корали и уникалният фосил на риба - единствен в Югоизточна Европа, допълват богатата палитра от природни образци. Чрез цветни фотоси на природните забележителности - на "Каменната сватба", Вкаменената гора", "Счупената планина", "Дяволският мост" и др., посетителите имат удоволствието да се насладят на великото вълшебство на природата.
 
 
 
 
За контакти:                     РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
гр. Кърджали, 6600
ул. "Републиканска" №4 ПК41
България
тел./факс  (+359)361 - 6 21 02 
e-mail: pav_petkov@abv.bg
 
Отдел Природа, РИМ
 
 Регионален исторически музей – Кърджали е един от малкото музеи в страната, които притежават Природонаучен отдел и то с действаща експозиция към него.
Като част от музейната структура отделът притежава своя история, свои създатели и настоящи специалисти, които се грижат красотата и уникалността на Източнородопската природа да се съхранят и достигнат до всички, които посещават този вълнуващ южен кът от България.
 Според архивните документи предложение и идея за създаване на Природонаучен отдел към „Народен музей” в град Кърджали съществуват още от 1957 г. Реално историята на този отдел започва през 1979 година с откриването на постоянна изложба „Природни забележителности в Кърджалийски окръг”. За инициатор и основоположник на отдела се счита Стефана Василева – дългогодишен преподавател по биология и дуаен на природозащитата в Източните Родопи. През 1983 г. с указ на МС официално към Исторически музей – Кърджали е създаден отдел „Природонаучен”. На 18.10.1993 г., по повод десетата годишнина на отдела се открива експозиция към него. 
   Днес експозицията се простира на площ от 220 кв. м. и се състои от две части. В коридора в хербаризиран вид са показани някои характерни и интересни представители на флората в Източните Родопи, а във вътрешните три зали са експонирани геоложки образци от тази част на страната.
    Източните Родопи се намират на границата между две фитогеографски зони – Централноевропейската и Средиземноморската. Поради тази причина тук се срещат видове, характерни и за двата типа флора, което допълнително овеличава биоразнообразието в този регион. Установени са над 1400 вида растения, като с най-голямо видово разнообразие са представени семействата Бобови (Fabaceae), Сложноцветни (Asteraceae), Живеничеви (Scrophulariacea), Устоцветни (Lamiaceae), Карамфилови (Caryophyllaceae), Житни (Poaceae) и Кремови (Liliaceae).
   Екпозицията показва редки и защитени видове растения - Венерин косъм, Родопска горска майка, Румелийски трахелиум, Тракийски дъб, Силивряк и др. В Червената книга на България са включени 763 вида, от които общо в Родопите се намират 192 , а конкретно в източната им част – 84.Тук намират убежище 11 вида растения, защитени в световен мащаб, 22 български и 37 балкански ендемита, както и над 20 реликтни вида. Специално внимание е отделено на лечебните растения, характерни и употребявани в тази част на Родопите още от дълбока древност. Такива са Лудо биле, Мащерка, Бял равнец, Росен, Бял риган, Жълт кантарион, Божур и др.
   В зала „ Палеонтология” за кратко се пренасяме 30 млн. години назад във времето на Палеогена. Тогава територията на Източните Родопи е била залята от водите на топло море, непрестанно разтърсвано от подводна вулканична дейност. Останки от организмите, които са обитавали този воден басейн са фосилите на миди , охлюви, морски таралежи, морски лилии и корали, които откриваме днес. Макар и по- рядко в региона се откриват и растителни фосили на дървесни видове, срещащи се по тези територии преди милиони години.
   Богатия снимков материал разкрива редки видове от фауната на Източни Родопи: Черен лешояд, Белоглав лешояд, Черен щъркел, Малък корморан, Лалугер, Видра, Змиегущер, Шипоопашата костенурка.Тук се срещат преставители на две зоогеогрофски зони – Северната и Средиземноморската. Поради тази причина фауната има добре изразен преходносредиземноморски характер. Освен средиземноморски и субсредиземноморски видове района обитават и други топлолюбиви видове, както и голям брой европейски и евросибирски форми.Към видовото многообразие на фауната се числят 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници.
    В Източните Родопи са обявени 75 ЗПТ, които са класифицирани в няколко категории:„резерват”, „природна забележителност”, „поддържан резерват”, „защитена местност”, разположението на които може да се види върху картата на защитените територии в Източните Родопи.
   Следващата зала ни представя оловно-цинковите, железни, манганови и антимонови руди дали основата за създаване на минодобивната и металургичната промишленост в района, красотата и разнообразието в кристалите на кварца и калцита, както и част от неметалните минерални суровини, срещащи се в тази част на Родопите.
   В последната зала – „ Минералогия”, акцентът е поставен върху полускъпоценните минерали: аметист, карнеол, опал, планински кристал, морион, гранати, обсидиан.
Не по малко красиви във своето многообразие от форми и цвят са ясписите и ахатите, на които е отделено специално внимание във тази част на експозицията.
Лидия Кирилова - уредник
 
 
За контакти:                     РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
гр. Кърджали, 6600
ул. "Републиканска" №4 ПК41
България
тел./факс  (+359)361 - 6 21 02 
e-mail: pav_petkov@abv.bg