Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Монтана, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Резерват "Вълчи дол" община Крумовград

 регион
 
 град
 
 
 
 

България-Резерват "Вълчи дол" – община Крумовград

 Най-значителната река в Източните Родопи – река Арда – е северна граница на община Крумовград. Част от изградения на нея язовир "Студен кладенец", включително язовирната стена и ВЕЦ "Студен кладенец" са разположени на територията на общината. Язовирът е дълъг 30 км и е част от енергийната каскада Арда. На левият му бряг е разположен Големият сипей, който представлява впечатляващи високи, стръмни и силно напукани скали. Язовирът с голямата си водна повърхност и дължина създава възможност за упражняване на водни спортове и риболов.

 

Южно от язовир "Студен кладенец", в землищата на с. Студен кладенец, с. Стари чал и с. Бойник, на площ от 774,7 ха е разположен единственият в Източните Родопи естествен резерват със строг режим на охрана "Вълчи дол". Това е една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи.

В резервата "Вълчи дол" много силно е изразено средиземноморското влияние върху климата, което е дало отражение върху флората и фауната. Територията му включва разнообразни местообитания. В резервата преобладава храстовидната растителност представена от келяв габър, драка, червена хвойна и мъждрян. В по-високите му части, на неголяма площ, са разположени гори от бук, горун, благун и цер. Характерни са съобществата на люляк, които заемат ниските билни части.

В резервата растат 14 вида редки растения, които са включени в Червената книга на България, сред тях са родопската горска майка, родопският силивряк, сръбски ранилист и хипомаратумата. 

 

В района на резервата, на здрава андезитова скала, дълга 200 м и висока 40 м, се намира колония на рядката и застрашена от изчезване птица – белоглав лешояд. Обособена е специална площадка за подхранване на лешоядите и е направена постройка за тяхното наблюдение.

 Във "Вълчи дол" има изключително разнообразие на грабливи птици. Установени са общо 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България – черен, белоглав и египетски лешояд, царски орел, черен щъркел, бухал, гарван, скална зидарка, син скален дрозд, испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврачка, черноглава овесарка, скална зидарка и др. Резерватът е част от орнитологично важното място "Студен кладенец", което е със световно значение. Предстои включването му в Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000.

 Влечугите и земноводните са 21 вида. В резервата се срещат змиегущерът, тънкият стрелец, смока мишкар, змията червейница, вдлъбнаточелия смок и др. От едрите бозайници се срещат са вълк, дива свиня, сърна и елен лопатар. В резервата е забранена всяка човешка дейност, достъпът е ограничен и предвижването става само по определени пътеки, като всяко посещение задължително се съгласува предварително с РИОСВ – Хасково.

Другите уникални забележителности в резервата са "Абразивни кладенци", "Дяволски мост", "Студената чешма" и др.

 С цел привличане на туристи към този изключително красив и девствен район на Източните Родопи, по проект на Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм", бе създаден природозащитен център "Студен кладенец". Центърът се намира в края на село Студен Кладененц и граничи с резерват "Вълчи дол". Центърът е пригоден за достъп на хора с двигателни и зрителни увреждания.

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com