Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Резерватът Тисата в Малешевската планина,България

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

 България-Резерват Тисата, Област Благоевград.

 Резерват „Тисата” е създаден за запазване на най-голямото находище на дървовидна хвойна в Европа. Разположен е в южната част на Кресненското дефиле и се разделя на две части от река Струма. Западната се намира в подножието на Мелешевската планина, а източната в предпланинската част на Пирин.

При първоначалното му обявяване през 1949 г. заема площ 19 хектара, докато след разширения сега разполага с 575 хектара и буферна зона от 420 хектара. Надморската му височина е от 300 до 700 м. Характеризира се с преходно средиземноморски климат.

 

Растителен свят

Резерватът е своеобразен „средиземноморски оазис” в България. Горите покриват към 80% от неговата територия, като основен защитен вид е дървовидната хвойна, наричана още „тиса”, която достига височина над 20 м. Разпространена е основно в Мала Азия. От другите дървесни видове с срещат космат дъб, келяв габър, зимен дъб, мъждрян, черен бор и други. Храстите са представени основно от видовете грипа, червена хвойна, драка и жасмин.

На територията на резервата са установени 1800 вида растения, от които  460 вида висши. Голяма часто от тях са защитени или застрашени от изчезване.

 

Животински свят

Животинския свят е представен основно от животни характерни за най-южните части на континента. Много от тези видове са редки и застрашени от изчезване в Европа.

Резерватът се характеризира с изключително разнообразие и брой птици, поради което е обявен за територия с особено значение за орнитологията.

„Тисата” е една от седемте местности в България, в които се опазват средиземноморските видове испанско каменарче, планински кеклик, скална зидарка, белочела сврачка и черноглава овесарка и други.

 

 Посещение и достъп

Посещението на резервата става при условията на закона за защитените територии. В него е забранена всяка човещка дейност.

Достъпът е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като е задължително предварителното съгласуване на всяко посещение. Резервата се стопанисва и охранява от Национален парк “Пирин”.

Всяко посещение трябва предварително да се съгласува.

 

За контакти и допълнителна информация

Дирекция Национален парк “Пирин

гр. Банско, ул. България 4

тел.: 07443/82 04/

 

РИОСВ-Благоевград

2700, Благоевград

ул. "Свобода" №1

тел: (073) 88 314 012

факс: (073) 88 51 58

e-mail: blriosv@yahoo.com

www.riosvbl.org

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com